InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

2017-12-01

UAB “ETKC” (Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras) 2017m. rugsėjo mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant interaktyvias ugdymosi technologijas (metodus)” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0006), finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. birželio mėn.

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena Europos Sąjungos MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų iniciatyvų , kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su interaktyvių ugdymosi technologijų kūrimu, leidžiančių personalizuoti, realizuoti įtraukiančius ir grįžtamąjį ryšį besimokantiesiems užtikrinančius mokymosi metodus, naudojant modernias informacines ir ryšių technologijas internacionalizacijos iššūkių kontekste, teikiamas galimybes.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti sutartis/susitarimus, įpareigojančius UAB “ETKC” ir tarptautinius partnerius kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.