Projektų administravimas

Teikiame visas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas paslaugas. Projekto administravimo paslaugos apima:

 • Konsultacijas pirkimų organizavimo (pvz. Pirkimų plano parengimas) ir konkursinės dokumentacijos ruošimo klausimais (pagal Įgyvendinančios ar kitos atsakingos institucijos patvirtintas pirkimų taisykles).
 • Sutarčių projektų rengimą (su konkursų laimėtojais);
 • Įmonės vidaus raštų, susijusių su projekto administravimu, rengimą;
 • Mokėjimo prašymų, teikiamų ne rečiau kaip kas 3 mėn., rengimą pagal Įgyvendinančios ar kitos atsakingos institucijos patvirtintą formą vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos rekomendacijomis.
 • Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos rengimą, pagal Įgyvendinančios ar kitos atsakingos institucijos patvirtintą projekto įgyvendinimo ataskaitos formą.
 • Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir mokėjimo prašymų tikslinimą per nustatytą terminą, jei to pareikalauja Įgyvendinančioji institucija.
 • Pranešimų apie galimus nukrypimus nuo Projekto tikslo, apimties ir termino Įgyvendinančiai institucijai rengimą ir derinimą, pasirašytos Paramos sutarties pakeitimų derinimą.
 • Įmonės vidaus raštų (pvz. pirkimo komisijos reglamentas), susijusių su projekto administravimu, rengimą.
 • Kitų Įgyvendinančios institucijos reikalaujamų dokumentų rengimą.
 • Konsultacijas Viešinimo reikalavimų, numatytų projekte, įgyvendinimo klausimais.
 • Konsultacijas dokumentų saugojimo ir finansinės projekto apskaitos klausiamais.
 • Konsultacijas visais kitais klausimais susijusiais su projekto įgyvendinimu.