VERSLO PLANAI

Verslo planas – dokumentas, kuriame įvertinama įmonės išorinė ir vidaus būklė, numatoma būsima įmonės veikla, prognozuojami įmonės veiklos finansiniai rezultatai. Pagrindinis verslo plano tikslas – pagrįsti numatomų investicinių ar įmonės verslo plėtros projektų ekonominį gyvybingumą.

Verslo plano apimtis (paskolai gauti) priklauso nuo įmonės veiklos specifikos bei turimos informacijos kiekio, tačiau paprastai neviršija 20 psl. Finansinių skaičiavimų lentelės pateikiamos verslo plano prieduose. Įmonės prie verslo plano taip pat pateikia 2-3 metų finansines ataskaitas: pelno (nuostolio) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir balansą.

tipinė verslo plano struktūra

Santraukoje išdėstoma verslo plano esmė, nurodomas investicijų tikslas, apibūdinama dabartinė įmonės būklė, plėtros tikslai ir būdai bei priemonės numatytiems tikslams pasiekti. Šioje dalyje turi būti atsakyta į klausimą, ar padarytos investicijos atsipirks, kokią naudą projektas duos įmonei.

Pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę: tikslus jos pavadinimas, veiklos pobūdis, registracijos vieta, data, pažymėjimo numeris, įmonės adresas, telefono, fakso ar elektroninio pašto numeriai, banko sąskaitos ir kiti anketiniai duomenys.

Taip pat pateikiama trumpa įmonės istorija, glaustai išdėstant steigimo tikslus ir aplinkybes, pradinio kapitalo formavimo šaltinius, veiklos pobūdžio ir rezultatų pasikeitimus.

Apibūdinant dabartinę ūkio subjekto veiklą ir rezultatus nurodoma, kiek ir kokios produkcijos pagaminama per metus, koks kiekis ir kur realizuojama. Įprasta, kad šioje plano dalyje pateikiama keletas finansinių rodiklių, apibūdinančių įmonės pelningumą ir likvidumą.

Šioje dalyje pateikiama informacija turi patvirtinti, kad įmonės produkcija/paslaugos turi paklausą ir įmonė pajėgi konkuruoti.

Pateikiama informacija apie kainas, pardavimų apimtis, paskirstymo kanalus bei rinkodarai skiriamas lėšas per tam tikrą laikotarpį. Verslo plane išdėstoma kainodaros strategija, kurią planuojama taikyti prognozuojamu laikotarpiu.

Šioje dalyje trumpai apžvelgiami žemiau pateikti klausimai:

 • rinkos esamos situacijos bei vystymosi tendencijų analizė
 • konkurencijos sąlygų apžvalga
 • paslaugų vartotojai ir produkcijos pirkėjai
 • produkcijos/paslaugų pardavimų prognozė
 • produkcijos/paslaugų kainos
 • įmonės rinkodaros veiksmai

Apibūdinama šiuo metu gaminama ir parduodama produkcija (paslaugos) bei numatomos naujos produkcijos (paslaugų) gamybos apimtys. Šie duomenys yra pagrindas technologijų, materialinių ir finansinių išteklių, darbo vietų poreikiui planuoti.

Apibūdinami dabartinės parduodamos produkcijos (teikiamų paslaugų) pagrindiniai požymiai, atitikimas galiojantiems standartams, aplinkosaugos ir sanitariniams-higieniniams reikalavimams. Aprašomi esami ir nauji technologiniai procesai, pradedant produkcijos (paslaugų) gamybai reikalingų išteklių įsigijimu ir baigiant pagamintos produkcijos paskirstymu.

Šioje dalyje trumpai apžvelgiami žemiau pateikti klausimai:

 • produkcijos/paslaugų apibūdinimas
 • gamybos proceso apibūdinimas
 • produkcijos gamybos apimtys
 • žaliavų tiekimas ir kainos
 • kokybės tikrinimas

Šioje dalyje aprašomas įmonės valdymas, nurodant darbuotojų skaičių padaliniuose; įmonės darbo organizavimas: pamainų skaičius, sezoniškumas; pristatomi vadovaujantys asmenys, pateikiama informacija apie darbo apmokėjimą.

Verslo rizika – potencialiai galimų nuostolių tikimybė, palyginus su planuotu variantu. Verslo plane identifikuojami pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys įtakoti projekto sėkmę ir bendrąją įmonės veiklą.

Šioje dalyje informacija pateikiama lentelių forma su glaustais paaiškinimais.

Trumpai apžvelgiami žemiau pateikti klausimai:

 • investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai
 • pelno ir pinigų srautų prognozės
 • įmonės balansinių straipsnių prognozė
 • projekto efektyvumo vertinimas

Priimant galutinį sprendimą dėl investicinio projekto įgyvendinimo, būtina atsižvelgti, kokią įtaką pasirinkta plėtoti sritis turės įmonės finansinei būklei, ir kapitalo, investuoto į verslą, efektyvumą.
Vertinant projekto efektyvumą naudojami pelno (nuostolių), pinigų srautų ir balanso lentelių duomenys. Apskaičiuojami tokie rodikliai bei finansiniai koeficientai: lūžio taškas, pinigų srautų grynoji esamoji vertė (NPV), investicijų atsipirkimo laikas, pardavimų pelningumas, turto pelningumas, skolinto ir nuosavo kapitalo santykis bei einamojo likvidumo koeficientas.

UAB „ETKC“ gali JUMS padėti parašyti šį sudėtingą verslo planą. Susiekite su mumis Kontaktų skiltyje