Projektų rengiams ES paramai gauti

Projektų, ES paramai gauti, rengimas apima:

  • Projekto idėjos pirminį įvertinimą ir formulavimą. Įmonės konsultantai teikia informaciją apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektams, remiamas veiklas, įvertina idėjos atitikimą priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitiems ES lėšų skirstymą reglamentuojantiems LR teisės aktams.
  • Verslo plano arba investicinės galimybių studijos rengimą. Priklausomai nuo projekto pobūdžio, parengiamas projekto verslo planas arba investicinė galimybių studija, atsižvelgiant į Įgyvendinančių institucijų keliamus reikalavimus. Šio etapo metu atliekamas ekonominis ir finansinis projekto pagrindimas.
  • Paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimą. Šio etapo metu UAB ETKC konsultantai parengia projekto įgyvendinimo grafiką, paskirsto projekto dalyvių atsakomybes, sudaro projekto biudžetą ir užpildo paraišką;
  • Projektų administravimas gavus ES paramą. Šio etapo metu SEPC konsultantai rengia projekto įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, bendradarbiauja su Įgyvendinančia institucija, esant poreikiui įgyvendina pirkimų procedūras.

Terminai

Paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas paprastai užtrunka 4-8 savaites. Paraiškos rengimo trukmė priklauso nuo projekto idėjos išbaigtumo ir projekto sudėtingumo.